Shanti No Marks Cream

(12 customer reviews)

රු2200.

Handmade With ❤️
100% Made in Sri Lanka 🇱🇰
Pure Organic Herbal 🍃

 

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම හර්බල් නෝ මාක්ස් ක්‍රීම් එයයි. ශාන්තී නෝ මාක්ස් ක්‍රීම්. ස්තිර ප්‍රතිඵල ලැබෙන තෙක් හර්බල් සාරයන් මුසුකරමින් මාස 18 ක පරීක්ෂනවලින් පසුව නිපයූ විශ්මිත ක්‍රීම් එකකි. මාක්ස් කැලැල් සහ පිග්මන්ටේෂන්වලින් තොර පැහැදිළි මුහුණක් සඳහා නිර්දේශිත හර්බල් ආලේපනයකි. 

පිම්පල් මාක්ස්, ඇක්නී ස්කාස්, ඩාක් ස්පොට්ස්, පිග්මන්ටේෂන්, හයිපර් පිග්මන්ටේෂන්, ඩාක් පැචස්, විරින්කල්ස්, සන් බර්න් පැචස් ඉවත්කරන හර්බල් ක්‍රීම් එකකි.

ආයුර්වේදීයට අනුව සමේ අඳුරැ කැලැල් ඉවත්කරන හොඳම හර්බල් මුසුකර තැනූ 100% ක් ස්වභාවික ආලේපනයකි

150 g (Enough for two months)

Select delivery location

Suitable For


සුදුසු වන්නේ කුමන ගැටළු සඳහාද?

 • පිම්පල් මාක්ස්
 • ඇක්නී ස්කාස්
 • ඩාක් ස්පොට්ස් 
 • පිග්මන්ටේෂන් 
 • හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් 
 • සන් බර්න් මාක්ස්
 • විරින්කල් මාක්ස්
 • ෆේස් මාස්ත් රෑෂස් 
 • මුව වටා අඳුරැ වීම් 
 • අඳුරු වූ ගෙළ සඳහා 
 • මුහූණ මත වූ කලු පැහැගත් තිත් සඳහා 

Recommended for?

 • Pimple Marx
 • Acne scars
 • Dark Spots
 • Pigmentation
 • Hyperpigmentation
 • Sunburn Marks
 • Wrinkle Marks
 • Face Mask Rashes
 • Darkness around the mouth
 • For a darkened neck
 • For blackheads on the face

Ingredients


 • Rosehip Oil
 • Licorice Extract
 • Sweet Orange Oil
 • Sweet Almond Oil
 • Black Seed Oil
 • Sher Butter

 • Wild Madatiya Extract
 • Lavender Oil
 • Cinnamon Oil
 • E Vitamin
 • Nutmeg Butter

How To Use


 • හොඳින් මුහුණ පිරිසිදු කරන්න
 • පසුව Shanti ® No Marks Cream  එකෙන් බිඳක් ගෙන හොඳින් ගල්වන්න. සමට උරාගන්නා ලෙස ගල්වන්න.
 • සෑම දිනයකම උදෑසනත් නින්දට පෙරත් ගැල්විය යුතුයි. 
 • ආලේපකර පිටතට යාම කළ හැකියි. 
 • කිසිදු බිලිචින් හෝ සැර රසායනිකයන් අඩංගු නොවේ. 100% ක් ස්වභාවික සාරයන්ගෙන් නිෂ්පාදිතයි. 

 • Cleanse your face thoroughly
 • Take a drop of Shanti ® No Marks Cream & apply well & evenly on the skin.
 • It should be applied every morning and night before going to bed.
 • You can freely go out & follow your daily routine after applying.
 • Contains no bleaching or harsh chemicals. 100% Made of natural extracts.

12 reviews for Shanti No Marks Cream

 1. Reshani Hewage (verified owner)

  Highly recommended❤️ Shanthi No Marks has a amazing action😍

 2. Sandapa Dissanayake (verified owner)

  me and my friend bought this. This is a wow product. My pimple marks getting disappeared day by day. I recommend to buy this product without any doubt. Thank you @srisrimadhara for this.

 3. F Hanifa (store manager)

  This is a wonderful cream. It will leave your skin super clean and refreshed just after one use. I did enjoy it a lot. Thank you!!!

 4. Vasana Godage (store manager)

  I love it! Easy to apply, no mess no fuss. I’ve noticed a very visible difference in my skin and a few dark marks over the last month. The mask is now a permanent staple in my skin care routine. thank you Sri Sri Madhara

 5. Maneesha Solangarachchi (store manager)

  I intentionally waited a little longer to give a review because I wanted my review to be HONEST. This product has helped fade my dark spots tremendously! Now in my 30’s out of nowhere I started to break out on my face esp before my cycle. Then I am left with the scars. Consistency is everything when it comes to skin care routines. Consistency is Key!! stay with it even when your circumstances have you just wanting to accept it and go to bed! I have been using this and Chaya mask 2-3 nights out the week. I missed some days but still got good results! I will continue to use this Shanti and Chaya face mask! Both are really good. Thank you Sri Sri Madhara

 6. Jayani Pathirana (store manager)

  Use it for a week got rid of my spots on my face. Make my skin fill great. Good job Sri Madhara

 7. Mihiri K (store manager)

  I was very nervous to try this product. But when I tell you my dark spots, scars and hyperpigmentation are disappearing! My skin looks better then it has in years! This is the real deal! I’m buying more Sri Sri Madhara today!

 8. Sajani Jayasooriya (store manager)

  Yes I love this No Marks cream. had my skin feeling really soft and glowing after each use, highly recommended and I will definitely be making another purchase, and my dark spots have been getting lighter. Miracle Product of Sri Sri Madhara

 9. Kishani Perera (store manager)

  I thought I’d try this mask to see what the hype was. It really makes my skin feel smooth and soft. Also I have noticed some of my hyperpigmentation clearing up. Especially around my chin which is my new problem area . Overall, I would definitely purchase again. Keep it up Sri Madhara. Best Herbal Ever

 10. Swarna Silva (store manager)

  This product is amazing,has help with my dark spots and hyperpigmentation.

 11. Geeth K (store manager)

  Definetley recommend! 😊
  I love this NoMarks Cream. Perfect for my oily, congested skin. Since adding this into my skin care, I’ve noticed scars diminishing at a speedy rate. Definitely satisfied & I’ll keep coming back! Keep up the great work, I love how carefully everything is packaged and Herbal smell. Thank you. Definetley recommend! 😊

 12. මලින්දි සෙනවිරත්න (store manager)

  හොද ප්‍රඩක්ට් එකක්. මුලින්ම මම චායා යූස්කළා. ඒක හොඳයි. හොද ප්‍රතිඵල තිබුණා. ඒත් ජොබ් එකත් එක්ක දිනපතා කරන්න බෑ. ශාන්තී හරිම පහසුයි. උදේ දවල් රෑ ඕනිම වෙලාවක ගාන්න පුළුවන්. හොද හර්බල් සුවඳක් තියෙනවා. ඔයිලි ගතියකුත් නෑ. දැන් සෑහෙන්න මාක්ස් ෆේඩ් වෙලා ගිහින්. ස්තූතියි ශ්‍රී ශ්‍රී මධාරා.

Add a review
Category: